Informacja o bezpieczeństwie publicznym

Informacja do podania do publicznej wiadomości:

1) Oznaczenie prowadzącego zakład:

Prowadzący zakład:

Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o.o.

96-126 Godzianów, Płyćwia 44

NIP:8361862508

REGON : 65529611

KRS: 0000639914

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Henryk Sałkowski

Członek Zarządu- Katarzyna Sałkowska

Członek Zarządu- Magdalena Matyszczak

SIEDZIBA:

kraj- POLSKA, województwo- ŁÓDZKIE, powiat- SKIERNIEWICE, gmina- GODZIANÓW

ADRES:

96-126 Godzianów, Płyćwia 44

2) Potwierdzenie zakładu o podleganiu przepisom o poważnych awariach przemysłowych oraz o dokonaniu stosownych zgłoszeń

SKIERGAZ Henryk Sałkowski sp.z o.o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym jako ZAKŁAD o ZWIĘKSZONYM RYZYKU wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)

SKIERGAZ Henryk Sałkowski sp.z o.o. jako prowadzący zakład dokonał stosownego zgłoszenia, o którym mowa w art.250 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do Komendanta Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

3) Opis działalności zakładu:

Przedmiotem działalności firmy SKIERGAZ Henryk Sałkowski sp.z o.o. Płyćwia 44, 96-126 Godzianów jest:

– przeładunek i rozlewanie gazu płynnego (propan,butan, propan-butan),

– sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu płynnego,

– towarowy transport drogowy gazu płynnego pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi,

Adres zakładu- 96-126 Godzianów, Płyćwia 44. Działalność jest prowadzona na czterech działkach ewidencyjnych nr 542/1, 542/2, 543/1, 545/1 o powierzchni 10531,2 m2

4) Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku.

Jedynym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zaklasyfikowanie instalacji jako zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest gaz płynny propan-butan (LPG).

Na terenie rozlewni płynnego SKIERGAZ znajdują się następujące urządzenia i instalacje technologiczne:

– park zbiornikowy, składający się z:

  • 3 zbiorników podziemnych o pojemności 54m3

  • 1 zbiornika podziemnego o pojemności 75m3

  • 1 zbiornika naziemnego o pojemności 150m3, chronionego działkiem przeciwpożarowym

– stanowisko rozładunkowo-załadunkowe autocystern (stanowisko NO-jeden pojazd) chroniony działkiem przeciwpożarowym,

– rozlewnia gazu płynnego- chroniona instalacją zraszaczową,

– magazyn gazu płynnego- chroniony instalacją zraszaczową,

– pompownia-kompresornia,

– rurociąg technologiczny o długości ok 193 m.

Na terenie zakładu urządzeniami chroniącymi przed wybuchem są;

– stałe urządzenia gaśnicze zraszaczowe

– system detekcji gazu propan-buta S5/P {Ex} automatycznie sterujący systemem zaworów i blokad rurociągu technologicznego.

– system detekcji gazu propan-butan zintegrowany z systemem wentylacji mechanicznej w budynkach rozlewni i magazynu oraz wyłączeniem dopływu prądu;

– wentylacja mechaniczna przeciwwybuchowa w pomieszczeniach rozlewni i magazynu;

– maszty odgromowe;

Propan Butan i ich mieszaniny są gazami chemicznie obojętnymi i nie wchodzą w reakcje z innymi substancjami. Wpływ gazu płynnego LPG na środowisko naturalne można uznać za znikomy i niezauważalny. W przypadku wycieku gazu będziemy mieli do czynienia z natychmiastowym mieszaniem się uwalnianego gazu z powietrzem w sposób turbulentny, z uwagi na to, że znajduje się on w instalacji pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego ok. 1,6 MPa. Propan i butan tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Dolna granica wybuchowości wynosi 1,8% objętości par gazu w powietrzu, zaś górna granica wybuchowości około 10%. temperatura zapłonu propanu i butanu wynosi ok. Minus 40°C, natomiast temperatura samozapłonu zawiera się w przedziale od 410-580 °C.

Natomiast zapłon uwolnionego LPG o znacznym nadciśnieniu powoduje powstanie pożaru strumieniowego. Brak natychmiastowego zapłonu bedzie prowadził do ścielenia się chmury palnego gazu po gruncie, która potencjalnie może zapalić się od dalszych źródeł zapłonu. W warunkach, gdy paląca się chmura gazu jest w zamkniętej lub zatłoczonej przestrzeni (budynki, inne obiekty), przyśpieszenie frontu płomieni w wyniku turbulencji może powodować deflagrację wraz z towarzyszącą jej fazą uderzeniową (wybuch deflagracyjny). W wysokich stężeniach (powyżej 10% w mieszaninach z powietrzem) LPG może oddziaływać dusząco na skutek niedoboru tlenu.

LPG może powodować również poważne odmrożenia na skutek szybkiego odparowania i towarzyszącemu oziębienia otoczenia. Odparowanie gazu może również powodować ochłodzenie osprzętu lub zbiorników LPG do temperatur mogących powodować odmrożenia przy dotknięciu.

5) Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z przedstawionymi scenariuszami awaryjnymi zagrożenie nie powinno wyjść poza teren zakładu w sposób zagrażający społeczeństwu, budynkom mieszkalnym lub użyteczności publicznej.

W przypadku wystąpienia zderzenia inicjującego mającego znamiona poważnej awarii przemysłowej, równocześnie z ogłoszeniem ewakuacji pracowników zakładu, wyznaczeniu pracownicy przez kierującego zakładem poinformują osoby znajdujące się w najbliższych obiektach o występującym zagrożeniu i konieczności ewakuacji.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład niezwłocznie poinformuje społeczeństwo na tej stronie o jej skutkach, przebiegu i występujących zagrożeniach.

[email protected]