Regulamin Konkursu Walentynkowego “Wrzuć kupon i wygraj bilety do kina”

 

I. Nazwa i cel promocji.
1.1 Promocja (zwana dalej “Konkursem”) jest urządzana pod nazwą “Wygraj bilety do kina”.
Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie :Stacji Paliw Skiergaz, Pizzeri
Doro, Skier Burger, B&M, Active Gym.
II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Konkursu, czas trwania Konkursu.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.
2.2 Fundatorem nagród są:
– Skiergaz Henryk Sałkowski sp. zo o
– Robert Matyszczak , Magdalena Matyszczak
– Skier Burger Marcin Kaczmarek
– Magdalena Krawczyk Active Gym
– P.H.U B&M Dorota Cebula
– DORO Dominik Błędowski
2.3 Konkurs rozpoczyna się 8.02.2018r. a zakończy 12.02.2018rr.
III. Zasady prowadzenia Konkursu.
3.1 Konkurs przeprowadzony będzie na Stacjach paliw Skiergaz , Punkcie Gastronomicznym Skier Burger,
Pizzeri Doro, Klubie Fitness Active Gym, Firmie Handlowo Usługowej B&M (lista stacji powyżej
wymienionych stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.)
3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Konkursu, w tym warunki uczestnictwa i przyznawania
nagród w Konkursie.
3.3 Warunki udziału w Konkursie:
a. Konkurs skierowany jest do klientów wszystkich firm wymienionych w załączniku nr. 1 niniejszego
regulaminu.
b. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która od 8.02.2018r. dokona dowolnego zakupu lub skorzysta
z usług w wybranych punktach (załącznik nr. 1 niniejszego regulaminu)
3.4 Aby wziąć udział w losowaniu biletów należy wypełnić kupon (imię, nazwisko adres e-mail i numer
telefonu). Wypełniony kupon należy wrzucić do urn zlokalizowanych w punktach biorących udział w
promocji (załącznik nr.1 niniejszego regulaminu). Tylko czytelnie wypełnione kupony będą brały udział w
losowaniu.
3.5 Losowanie nagród poprzedzi zebranie wszystkich urn zlokalizowanych w punktach biorących udział w
promocji (załącznik nr.1 niniejszego regulaminu). Urny zostaną zebrane 13.02.2018r. w godzinach porannych
i pozostawione na stacji paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej 5. Losowanie odbędzie się 13.02.2018r. w
godzinach popołudniowych
3.6 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego Zgłoszenia do konkursu wyłącznie o ile spełnione są wszystkie
warunki Regulaminu.
IV. Nagrody w konkursie
4.1 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane dalej “Nagrody”):
a. Siedem podwójnych biletów na wybrany seans filmowy do Kinoteatr Polonez.
V. Sposób przeprowadzenia konkursu, w szczególności miejsce i termin wyłonienia zwycięzców.
5.1 Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. Losowanie odbędzie się 13.02.2018r. na stacji paliw przy
ul. Zwierzynieckiej 5. Nastąpi komisyjnie otwarcie urn. Losy ze wszystkich zebranych urn zostaną
przesypane do jednej . Nastąpi wyłonienie zwycięzców Osoba prowadząca losowanie wymieni wszystkich
fundatorów nagród. Losowanie zostanie udokumentowane filmikiem udostępnionym na portalu
społecznościowym. O nagrodzie konkursu uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie (sms) bądź
mailowo, na wskazany przez niego na kuponie numer telefonu, bądź adres e-mail. Wygrane bilety należy
odebrać na stacji paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty
losowania.
5.2 Promocja obowiązuje do 12.02.2018r.
VI. Odpowiedzialność Organizatora.
6.1 Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy Regulamin
6.2 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem
6.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o. z siedzibą w
Płyćwia 44, 96-126 Godzianów. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych
osobowych Uczestników Konkursu innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród.
Załącznik nr.1 do regulaminu Konkursu “Wygraj bilety do kina”
Lista punktów, na których będzie odbywać się Konkurs “Wygraj bilety do kina” oraz fundatorów nagród
1. Stacja paliw Skiergaz w Zawadach, 96-111 Kowiesy
2. Stacja paliw Skiergaz w Mokra Lewa 1, 96-100 Skierniewice
3. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej 5, 96-100 Skierniewice
4. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Mszczonowskiej 75/83, 96-100 Skierniewice
5. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Katowickiej 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
6. Pizza Doro przy ul. Mireckiego 9, 96-100 Skierniewice
7. P.H.U B&M przy ul. Mireckiego 3, 96-100 Skierniewice
8. Active Gym przy ul. Batorego 18, 96-100 Skierniewice
9. Skier Burger przy ul. Mireckiego 13, 96-100 Skierniewice
Fundatorami nagrod sa:
Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o Skier Burger Marcin Kaczmarek
Płyćwia 44, 96-126 Godzianów ul. Mireckiego 13
Nip 836-186-25-08 96-100 Skierniewice
Nip 836 185 40 87
Robert Matyszczak , Magdalena Matyszczak Magdalena Krawczyk Active Gym
ul. Katowicka 1 ul. Batorego 18, 96-100 Skierniewice
96-200 Rawa Mazowiecka Nip 836-180-46-69
Nip 835-106-40-24
Dorota Cebula DORO Dominik Błędowski
ul. Mireckiego 3,96-100 Skierniewice Pizzeria ul. Mireckiego 6
Nip 836-129-14-19 ul. kpt. Hali 6, 96-100 Skierniewice
Nip 836-183-53-22