I. Nazwa i cel promocji.
1.1 Promocja jest urządzana pod nazwą ” Czwarta butla 3 zł. taniej”.
Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie Skiergaz Henryk Sałkowski
sp. z o.o
II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Promocji czas trwania Promocji.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.
2.2 Promocja rozpoczyna się 02.04.2019r. Czas promocji jest nieograniczony
III. Zasady prowadzenia Promocji.
3.1 Promocja dotyczy wyłącznie butli zamawianych z dowozem do klienta.
3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Promocji, w tym warunki uczestnictwa.
3.3 Warunki udziału w Promocji:
a. Promocja skierowana jest do klientów Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o
b. Udział w promocji może wziąć każda osoba, która od 02.04.2019r. dokona zakupu butli z dowozem do
domu. Uczestnik promocji otrzyma kupon rabatowy. Przy czwartej wymianie, po okazaniu
podstemplowanego kuponu rabatowego wraz z paragonami potwierdzającymi
poprzedni zakup, klient otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 3 zł.
3.4 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego skorzystania z Promocji.
3.5 Promocja obowiązuje do momentu zakończenia jej przez organizatora.
IV. Odpowiedzialność Organizatora.
4.1 Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin
4.2 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Promocji, jak również odmówić mu przyznania rabatu, w stosunku do Uczestnika, do którego po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem
4.3 Administratorem danych Uczestników Promocji jest Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o. z siedzibą w
Płyćwia 44, 96-126 Godzianów. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych
osobowych Uczestników Promocji innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji.