I. Nazwa i cel promocji

1.1 Promocja jest urządzana pod nazwą “Zatankuj pojazd 10 razy i odbierz kawę gratis”.
Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o.o
II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Promocji czas trwania Promocji.
2.1 Organizatorem promocji jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.
z siedzibą w Płyćwia 44, 96-126 Godzianów
2.2 Promocja rozpoczyna się 05.07.2018r. i potrwa do wyczerpania zapasów. Dostępność produktów promocyjnych może różnić się w zależności od dostępności asortymentu na danej stacji Skiergaz.
III. Zasady prowadzenia Promocji.
3.1 Promocja przeprowadzona będzie na Stacjach paliw Skiergaz (lista stacji stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.)
3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Promocji, w tym warunki uczestnictwa.
3.3 Warunki udziału w Promocji:
Uczestnikiem Promocji, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) zatankowała pojazd minimum 10 razy na dowolnej stacji paliw Skiergaz i okazała sprzedawcy kupon promocyjny, uprawniający do odebrania kawy gratis.
Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w Promocji. Uczestnik nie może domagać się zamiany kawy na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.
INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
4.1.Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
4.2.Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
4.3.Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronach
internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania Promocji
4.4.Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji można składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista punktów, na których będzie obowiązywać promocja

1. Stacja paliw Skiergaz w Mokra Lewa 1, 96-100 Skierniewice
2. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Zwierzynieckiej 5, 96-100 Skierniewice
3. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Mszczonowskiej 75/83, 96-100 Skierniewice
4. Stacja paliw Skiergaz przy ul. Katowickiej 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
5. Stacja paliw Skiergaz w Hucie Zawadzkiej, 96-111 Huta Zawadzka