Regulamin promocji Tanie Tankowanie

I. Nazwa i cel promocji.

1.1 Promocja (zwana dalej “Konkursem”) jest urządzana pod nazwą ” Tanie Tankowanie”.
Promocja urządzana jest w celu promocji produktów znajdujących się w ofercie :Stacji Paliw Skiergaz

II. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Konkursu, czas trwania Konkursu.

2.1 Organizatorem Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski Sp.z o.o.
2.2 Fundatorem nagród są:

  • Skiergaz Henryk Sałkowski sp. zo o
  • Robert Matyszczak , Magdalena Matyszczak

2.3 Konkurs rozpoczyna się 21.08.2021r. a zakończy 04.09.2021r.

III. Zasady prowadzenia Konkursu.

3.1 Konkurs przeprowadzony będzie na Stacjach paliw Skiergaz
(lista stacji powyżej wymienionych stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.)
3.2 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Konkursu, w tym warunki uczestnictwa i przyznawania nagród w Konkursie.
3.3 Warunki udziału w Konkursie:
a. Konkurs skierowany jest do klientów stacji paliw Skiergaz
b. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która od 21.08.2018r. uzupełni ankietę dotyczącą propozycji nowego menu na stacjach paliw Skiergaz
3.4 Aby wziąć udział w losowaniu należy wypełnić ankietę ( podając swój e-mail bądź numer telefonu). Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urn zlokalizowanych w punktach biorących udział w promocji (załącznik nr.1 niniejszego regulaminu). Tylko czytelnie wypełnione kupony będą brały udział w losowaniu.
3.5 Losowanie nagród odbędzie się pomiędzy 6.09.2021 a 10.09.2021r w punktach, w których znajdują się urny z ankietami. Losowanie zostanie udokumentowane filmem, którego wyniki zostaną opublikowane na portalu społecznościowym.

3.6 Każdy uczestnik ma prawo do kilkukrotnego zgłoszenia się do konkursu wyłącznie o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu.

IV. Nagrody w konkursie
4.1 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (zwane dalej “Nagrody”):

  • 25 litrów dowolnego rodzaju paliwa ( PB 95, On, On B0, bądź LPG) w cenie 0,01 zł. za litr
    V. Sposób przeprowadzenia konkursu, w szczególności miejsce i termin wyłonienia zwycięzców.
    5.1 Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. Losowanie odbędzie się pomiędzy 6.09.2021r a 10.09.2021r. na stacji paliw przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach oraz przy ul. Katowickiej 1, w Rawie Mazowieckiej . Nastąpi komisyjnie otwarcie urny oraz wyłonienie jednego zwycięzcy na każdej ze stacji paliw. Losowanie zostanie udokumentowane filmikiem udostępnionym na portalu społecznościowym. O nagrodzie konkursu uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie (SMS) bądź mailowo, na wskazany przez niego na kuponie numer telefonu, bądź adres e-mail.

VI. Odpowiedzialność Organizatora.
6.1 Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy Regulamin
6.2 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem.
6.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Skiergaz Henryk Sałkowski sp. z o. o. z siedzibą w Płyćwia 44, 96-126 Godzianów.

Załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu
Stacja paliw Skiergaz ul. Mszczonowska, 96-100 Skierniewice
Stacja paliw Skiergaz ul. Katowicka, 96-200 Rawa Mazowiecka